آموزش زیست شناسی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۷ساعت 15:9  توسط  الهه فقیه   | 

سوالات ايستگاهي مسابقه ي آزمايشگاهي زيست شناسي ، مرحله استاني87

بنام خدا

 

           سوالات ايستگاهي  مسابقه ي آزمايشگاهي زيست شناسي ، مرحله استاني87                

   نام و نام خانوادگي :                                        نام منطقه :                          نام دبيرستان :                                     تاريخ آزمون : 10/02/87       مدت : 62 دقيقه

ايستگاه شماره 1                                                                                                                                                                 10 نمره

برش عرضي از ساقه ي نعناع تهيه نمائيد و در زير ميكروسكوپ تنظيم كنيد ؟                                                             مدت : 10 دقيقه                                                                                                    

ايستگاه شماره 2                                                                                                                                              7 نمره

قطر سلولها را در نمونه ي ميكروسكوپي ارائه شده با عدسي 10 اندازه گيري نمائيد . ( همراه با مراحل محاسبه )             مدت : 7 دقيقه                             

ايستگاه شماره 3                                                                                                                                                                          4 نمره

كوپ ارائه شده زير ميكروسكوپ ، ساقه ي گياه تك لپه اي است يا دو لپه اي ؟ با ذكر دليل .                                           

 مدت : 5 دقيقه                                                                                  

ايستگاه شماره 4

كوپ هاي ارائه شده در زير ميكروسكوپ كه مربوط به بافتهاي جانوري است  را نامگذاري كنيد ؟                                                4 نمره

شماره 1 ............................................                              شماره 2 .................................................                                      مدت : 5 دقيقه

ايستگاه شماره 5

در مولاژهاي ارائه شده ، قسمتهاي خواسته شده را نامگذاري كنيد .                                                                                            9 نمره

1- ...............................................           2- ......................................                                                                                 مدت : 5 دقيقه

3- ..............................................           4-....................................... 

5- ..............................................           6- ......................................

7- ..............................................           8= ......................................

9- ..............................................

ايستگاه شماره 6

در قلب و مغز تشريح شده نمونه هاي  خواسته شده را نامگذاري كنيد .                                                                                        9 نمره

1- ...............................................            2- ......................................                                                                                 مدت : 5 دقيقه

3- ..............................................           4-........................................    

5- ..............................................            6- ......................................

ايستگاه شماره 7

در ماهي تشريح شده قسمتهاي خواسته شده را نامگذاري كنيد .                                                                                               6 نمره

 

1-..............................................           2-.......................................                                                                                    مدت : 5 دقيقه

3- ..............................................         4- ......................................

ايستگاه شماره 8

در كبوتر تشريح شده نمونه ي خواسته شده را نامگذاري كنيد .                                                                                                 6 نمره

1-.................................................        2-.......................................                                                                                     مدت : 5 دقيقه

3- ..............................................         4- ...................................... 

ايستگاه شماره 9                                                                                                                                              8 نمره

به كمك وسايل ارائه شده غشاي سلول يوكاريوتي را مدل سازي كنيد .                                                                           مدت : 5 دقيقه                                 

ايستگاه شماره 10

جانواران ارائه شده متعلق به كدام شاخه ي جانوري اند ؟                                                                                                          5/4 نمره

1- ..................................   2- .......................................   3- ...............................                                                                مدت : 5 دقيقه                  

ايستگاه شماره 11

نام وسايل آزمايشگاهي ارائه شده را بنويسيد .                                                                                                                         3 نمره

1- .................................   2- ......................................    3- ......................................                                                          مدت : 5 دقيقه

 


نظر بدهید  

نوشته شده توسط گروه زیست شناسی استان قزوین در دوشنبه ششم خرداد 1387 ساعت 17:33 موضوع | لینک ثابت


ماسابقات آزمایشگاهی نوبت صبح استان قزوین

بنام خدا

سازمان آموزش و پرورش استان قزوين

               سوالات مسابقه ي آزمايشگاهي زيست شناسي ، مرحله استاني87                  نوبت صبح

 نام و نام خانوادگي :                                       نام منطقه :                          نام دبيرستان :                                     تاريخ آزمون : 10/02/87       مدت : 30 دقيقه

1- کدام یک از بخشهای زیر در سطح پشتی مغز قابل مشاهده است .

الف- کرمینه          ب- کیاسمای بینایی            ج- پایک مغزی             د-برجستگی حلقوی

 

2- در سطح شکمی مغز ، کدام گزینه ترتیب صحیح بخش ها را از بالا به پایین نشان می دهد ؟

الف- لوب بویایی – کیاسمای بینایی – پل مغزی – برجستگی خاکستری – مغز میانی – بصل النخاع

ب- لوب بویایی - کیاسمای بینایی - پایک مغزی - پل مغزی- برجستگی خاکستری - بصل النخاع

ج- لوب بویایی - پایک مغزی- کیاسمای بینایی-  برجستگی خاکستری - پل مغزی - بصل النخاع

د- لوب بویایی - کیاسمای بینایی - برجستگی خاکستری – پایک مغزی - پل مغزی - بصل النخاع

 

3- با برش سرخرگ ششی و دیواره بطن راست کدام دریچه را مشاهده خواهید کرد ؟

الف- دولختی              ب- سه لختی                   ج- میترال                    د- سینی

 

4- در تشریح قلب گوسفند در دهلیز راست چند مدخل ورودی وجود دارد ؟

الف- 1                      ب- 2                             ج- 3                          د- 4

 

5- به نیمه چپ قلب چند رگ متصل است ؟( به جز شریانهای کرونر)

الف- 2                      ب- 3                             ج- 4                           د- 5

 

6- در تشریح کبوتر بعد از مری کدام ناحیه را مشاهده می کنید ؟

الف- نایژه                  ب- معده                         ج- چینه دان                 د- سنگدان

 

7- ماده دفعی کبوتر ............می باشد که در ...................جمع می شود .

الف- آمونیاک – روده کور                         ب- اسید اوریک – کلواک

ج- آمونیاک – کلواک                              د- اسید اوریک – روده کور

 

8- ماهی ماده دفعی .......................را از .........................دفع می کند.

الف- اسید اوریک – آبشش                        ب- آمونیاک – مخرج

ج- اسید اوریک – مخرج                           د- آمونیاک – آبشش

 

9- نقش خارهای آبشش در ساختار آبشش ماهی چیست؟

الف- محل تبادل گازها                             ب- جلوگیری از ورود ذرات خارجی در پشت

ج- هدایت آب به شمت آبشش ها                د- حساسیت به محرک های خارجی

 

10- با در نظر گرفتن ساختمان چشم ، برای تشکیل تصویر ، نور به ترتیب کدام مسیر را طی می کند ؟

الف- قرنیه – زلالیه – عدسی – مردمک – زجاجیه – شبکیه

ب- رنیه – زلالیه – مردمک – عدسی – زجاجیه – شبکیه

ج- قرنیه – زلالیه – زجاجیه – عدسی – مردمک – شبکیه

د- قرنیه – زجاجیه – مردمک – عدسی – زلالیه – شبکیه

 

 

11- سلولهای همراه و کلرانشیم ، به ترتیب به کدام بافت های گیاهی تعلق دارند؟

الف-پارانشیم – پارانشیم                                   ب- کلانشیم – پارانشیم

ج-آبکش – کلانشیم                                        د- کلانشیم – کلانشیم

 

12- کدام گزینه مربوط به لوله های غربالی است ؟

الف- سلولهای زنده بدون هسته – منفذهای بزرگ سلولی

ب- سلولهای زنده بدون هسته – حرکت دو طرفه مواد آلی

ج- سلولهای زنده دارای هسته – حرکت یک طرفه مواد آلی

د- سلولهای زنده دارای هسته – منفذهای کوچک سلولی

 

13- در بشره تره در زیر میکروسکوپ ، کدام مورد دیده نمی شود ؟

الف- سلول اپیدرم            ب- نگهبان روزنه              ج- پارانشیم نرده ای                  د- هسته

 

14- در برش میکروسکوپی ریشه کدام یک مشاهده نمی گردد؟

الف- پوست بیشترین بخش ریشه را تشکیل می دهد

ب- دستجاب آوندهای چوب و آبکش به صورت یک در میان اند.

ج- آوندهای چوبی قطورتر به سمت خارج قرار دارند

د- آندودرم دارای نوار کاسپاری است.

 

15- د رکدام یک از بافتها دیواره سلولی در اثر رنگ آمیزی با بلودومتیلن و کارمن زاجی به ترتیب آبی و قرمز می شود ؟

الف- فیبر سلولزی – اسکلرانشیم                             ب- اسکلرانشیم – فیبر سلولزی

ج- پارانشیم – فیبر چوبی                                       د- کلانشیم – فیبر چوبی

 

16- گزینه نادرست را مشخص کنید .

الف- در مقطع عرضی ساقه دستجاب آوندی آبکش و چوبی بر هم منطبق هستند .

ب- در مقطع عرضی ریشه دستجاب اوندی آبکش و چوبی به صورت یک در میان قرار گرفته اند.

ج- در مقطع عرضی ریشه بر خلاف ساقه ، پوست بیشترین بخش را تشکیل می دهد .

د- سلولهای آندودرمی ریشه و ساقه دارای نوار کاسپاری می باشند .

 

17- برای مساهده سرعت خروج آب از گیاه از چه ماده ای استفاده می کنند ؟

الف- لوگل               ب- آب آهک                ج- بلودومتیلن                       د- کلرید کبالت

 

18- به ترتیب کدام جانور یک طناب عصبی پشتی و کدام یک طناب عصبی شکمی دارد؟

الف- لاک پشت – پروانه                                   ب- ملخ – لاک پشت                 

ج- پلاماریا – ملخ                                            د- مار – وزغ

 

19- کدام مورد درباره غضروف نای ، و نایژه و نایژک صحیح است ؟

الف- نای غضروف کامل – نایژه غضروف نیمدایره – نایژک غضروف منقطع دارد.

ب- نای غضروف نیمدایره– نایژه غضروفمنقطع – نایژک پیوسته غضروف است .

ج- نای غضروف نیمدایره – نایژه غضروف منقطع – نایژک بدون غضروف است.

د- نای غضروف نیمدایره – نایژه و نایژک غضروف منقطع دارند .

 

20- در آزمایشگاهی تشخیص گروه خونی ، خون فرد فقط با آنتی کور D آگلوتینه می شود . گروه خونی وی چیست؟

الف- AB+                          ب- O+                        ج-AB-                     د-O-

 

21- از بررسی ساختار مربوط به گوش ، کدام یک از استخوانهای گوش میانی به ترتیب به گوش درونی و پرده صماخ متصل است ؟

الف- رکابی – چکشی               ب- چکشی – رکابی                ج- سندانی –چکشی                   د- رکابی- سندانی

 

22- اگر در چرخه ضربان قلب فقط زمان انقباض بطن ها به 5/0 ثانیه تغییر یابد ، تعداد ضربان قلب در هر ثانیه را محاسبه کنید.

الف- 1                                ب- 2                                   ج- 60                                  د- 75

 

23- بافت پوششی سنگفرشی ساده و مرکب به ترتیب در کدام اندامهای زیر دیده می شود؟

الف- لوله های نفرون – درون مری                     ب- کیسه های هوایی شش ها – درون مری

ج- درون روده – پوست                                   د- دیواره مویرگها- لوله های تنفسی

 

24- کدام ماهیچه در مجاورت ماهیچه خیاطه قرار دارد؟

الف- ماهیچه توام                  ب- دو سر ران                       ج- چهار سر ران                   د- راست شکمی

 

25- با کمک یک دستگاه مکنده ، مقداری از شیره معده انسان را خارج نموده ایم. این شیره کدام ماده غذایی را تجزیه می کند ؟

الف- گوشت                       ب- دنبه گوسفند                        ج- نان                            د- سیب زمینی

 

26-  DNA ي استرپتوكوكوس كه 2000 جفت نوكلئوتيد دارد چند تا پيوند فسفودي استر خواهد داشت؟

الف-   1998                     ب- 3998                               ج- 2000                             د- 4000

 

27- در استخراج DNA از کدام ماده زیر استفاده می کنیم؟

الف- اسیدکلریدریک سرد                                       ب- اسیدکلریدریک گرم

ج- متانول سرد                                                     د- اتانول سرد

 

28- دی اکسید کربن موجود در هوای بازدمی محلول برم تیمول بلو را به چه رنگی در می آورد؟

الف- سبز                       ب- زرد                          ج- قرمز                            د- آبی

 

29- بافتهای زنده گیاهی را در کدام محلول می توان نگهداری کرد؟

الف- رینگر                     ب- سودان                     ج- گیمسا                          د- فهلینگ

 

30- اگر والدین ژنوتیپ AaBb داشته باشند و ژنها پیوسته باشند حداکثر چند نوع فنوتیپ بین زاده ها دیده خواهد شد؟

الف-1                           ب-2                              ج-3                                د-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ساعت 17:29  توسط  الهه فقیه   | 

سوالات فرادانشی از فصل دوم زیست شناسی دوم -

سوالات فرادانشی از فصل دوم زیست شناسی دوم - طراح

الف- سؤالات تستی:

1- قطرنوعی سلول mµ50 است. برای ساختن خطی فرضی با ضخامت یک سلول و به طول cm1، چند عدد از این سلول ها لازم است؟

الف) 200               ب) 20                     ج) 50                    د) 1000

2- لیزوزوم ها بوسیله ی کدام اندامک ها تولید می شوند؟

الف) شبکه آندوپلاســـــــمی صاف و زبر                            ب) ریبــــــــوزوم ها و واکوئــــل ها

ج) شبکه آندوپلاسمی صاف و جسم گلژی                         د) شبکه آندوپلاسمی زبر و جسم گلژی

۳- برای مشاهده سطح و درون میتوکندری به ترتیب کدام میکروسکوپ لازم است؟

الف- میکروسکوپ الکترونی گذاره -  میکروسکوپ الکترونی گذاره                 

ب- میکروسکوپ الکتــــرونی گذاره- میکروسکوپ الکترونی نگاره   

ج-  میکروسکوپ الکتــــرونی نگاره - میکروسکوپ الکترونی گذاره                  

د- میکروسکوپ نوری زمینه روشن - میکروسکوپ الکترونی گذاره

وسطه نظری

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ساعت 17:24  توسط  الهه فقیه   | 

سر فصل های جلسات آزمایش زیست شناسی دوره سه ساله متوسطه نظری

 

 

1-    موضوع آزمایش آزمایش های علوم زیستی سال اول دبیرستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ساعت 17:18  توسط  الهه فقیه   | 

سرفصل های پیشنهادی برای جلسات آزمایشگاهی زیست شناسی دوره متوسطه

 

  آزمایش های زیست شناسی سال اول دبیرستان:

موضوع آزمایش  1 : آشنایی با میکروسکوپ و مشاهده سلول های چوب پنبه

موضوع آزمایش  2 : بررسی اثر دما بر نفوذپذیری انتخابی غشاء

موضوع آزمایش  3 : مشاهده واکوئول های گیاهی

موضوع آزمایش  4 : مشاهده کوپ میکروسکوپی و اسلاید کروموزم ها

موضوع آزمایش  ۵ : مقایسه سلول جانوری و گیاهی ( سلول های مخاط دهان و سلول های بشره ی پیاز)

موضوع آزمایش  ۶: تعیین گروه خونی

موضوع آزمایش  ۷: مشاهده کوپ های آماده ی سلول های خون

موضوع آزمایش  ۸: مشاهده کوپ میکروسکوپی باکتری و اسلاید آن

موضوع آزمایش  ۹: مشاهده مولکول DNA

موضوع آزمایش  ۱۰: بررسی اثر نور و دما بر پدیده فتو سنتز در گیاه آبزی الودآ

موضوع آزمایش ۱۱: تشخیص وجود نشاسته به وسیله محلول ید

موضوع آزمایش  ۱۲: بررسی تغییرات PH و دما بر پروتئین ها ( سفیده ی تخم مرغ)

موضوع آزمایش  ۱۳: مشاهده برش عرضی برگ ( تاکید روی اپیدرم فوقانی و میان برگ و اپیدرم تحتانی و سلول های نگهبان روزنه )

موضوع آزمایش  ۱۴: مشاهده کلروپلاست در برگ الودآ

 آزمایشهای زیست شناسی سال دوم تجربی :

جلسه اول

موضوع آزمایش  1: میکروب ها با ترشح آنزیم های خارج سلولی از مواد غذایی استفاده می کنند.

توجه : با رعایت نکات بهداشتی انجام شود.

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1: آشنایی با میکروسکوپ و طرز کار آن

موضوع آزمایش2:مشاهده جلبک سبز رشته ای و تک سلولی آب راکد (مشاهده پارامسی  و تشخیص  واکائول های ضربان دار )

موضوع آزمایش 3:مشاهده ساختمان پر و تار عنکبوت به کمک میکروسکوپ

موضوع آزمایش  4 : مشاهده رشته های سلولز در پنبه

جلسه سوم ( هدف آزمایش : مشاهده سلول های گیاهی)

موضوع آزمایش  1 : مشاهده بشره پیاز و پدیده پلاسمولیز در آن

موضوع آزمایش  2 : مشاهده برگ الودا و کلروپلاست های داخل آن

موضوع آزمایش  3 : مشاهده سلول های نگهبان روزنه

 جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : مشاهده میکروسکوپی ماهیچه مختلط

موضوع آزمایش  2 : مشاهده میکروسکوپی استخوان متراکم

جلسه پنجم ( موضوع : بررسی ساختار میکروسکوپی ساقه ی تک لپه و دولپه)

موضوع آزمایش  1 : مشاهده برش عرضی ساقه ی تک لپه و دو لپه  

 موضوع آزمایش  2 : مشاهده برش عرضی ساقه حسن یوسف و ساقه برگ بیدی و تشخیص باقت های مختلف کوتیکول اپیدروم ، پارنشیم ، کلانشیم و آوندها

موضوع آزمایش  3: مشاهده بافت اسکروئید در میوه گلابی و مقایسه آن با اسکلونشیم در ساقه ی چو بی شده

جلسه ششم ( هدف آزمایش : مشاهده انواع آوندهای چوبی ( مارپیچی ، مخطط و ... )

موضوع آزمایش  1 : برش طولی ساقه ( کرفس و حسن یوسف )

موضوع آزمایش  2 : برش عرضی ریشه ( مشاهده پوست ، استوانه مرکزی ، لایه ریشه زا و ...)

جلسه هفتم

موضوع آزمایش  1: اندازه گیری ظرفیت حیاتی شش ها

موضوع آزمایش  2: تغییرات فشار و حجم در مدل قفسه سینه

موضوع آزمایش  3 : مقایسه مقدار دی اکسید کربن در هوای دم و بازدم

موضوع آزمایش  4 : مشاهده کروموپلاست ها در پارانشیم گوجه فرنگی

موضوع آزمایش  5 : مشاهده آمیلوپلاست ها در پارانشیم ساقه سیب زمینی ( بررسی انواع پلاست ها )

جلسه هشتم

موضوع آزمایش  1 : تشریح قلب گوسفند

موضوع آزمایش  2 : تهیه فیلم خون ( گسترش خونی ) و تشخیص انواع گلبول ها

جلسه نهم

موضوع آزمایش  1 : مشاهده گردش خون ماهی

موضوع آزمایش  2 : ساختن آشام سنج

موضوع آزمایش  3 : تشریح کلیه گوسفند

آزمایش های زیست شناسی سال سوم تجربی:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ساعت 17:8  توسط  الهه فقیه   | 

پاورویپت

 ادامه مطلب را در پاورپوینت ببینید .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ساعت 16:5  توسط  الهه فقیه   | 

مشاهده کنید  آدرس جدید
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۸۷ساعت 20:15  توسط  الهه فقیه   | 

در فایل ضمیمه مشاهده می کنید آدرس
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۸۷ساعت 20:11  توسط  الهه فقیه   | 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی ۱۳۸۷ساعت 19:57  توسط  الهه فقیه   | 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی ۱۳۸۷ساعت 15:23  توسط  الهه فقیه   | 

به علت آبریزش بینی ، محیط اطراف گیرنده   های بویایی پراز آب ومواد محلول

 در آب و موکوز است که این مسئله امکان  اتصال محرکهای بویایی به سلولهای بویایی

 مخاط بینی را از بین میبرد وسلولهای بویایی تحریک نمیشوند ویا کمتر تحریک

 

میشوندواز طرف دیگر چون مرکز عصبی بویایی  وچشایی در مغز هر دو دریک منطقه مغزی قرار گرفته اند در زیر لوب گیجگاهی شنوایی ، مرکز بویایی وچشایی قرار دارد )و چون در مغز مرکز این ۲حس یکسان است لذا هرگونه ختلال در پیامهای حسی یکی از این دوحس  (بویایی وچشایی) احتمال اختلال در درک

 دقیق حس دوم را نیز به دنبال دارد

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی ۱۳۸۷ساعت 15:15  توسط  الهه فقیه   | 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی ۱۳۸۷ساعت 14:24  توسط  الهه فقیه   | 

بهار
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی ۱۳۸۷ساعت 14:12  توسط  الهه فقیه   |