آموزش زیست شناسی

سر فصل های جلسات آزمایش زیست شناسی دوره سه ساله متوسطه نظری

جلسه اول:

موضوع آزمایش1: آشنائی با میکروسکوپ و مشاهده سلول های چوب پنبه

موضوع آزمایش 2: بررسی اثر دما بر نفوذپذیری انتخابی غشا

موضوع آزمایش 3: مشاهده واکوئل های گیاهی

موضوع آزمایش 4 : مشاهده کوپ میکروسکوپی و اسلاید کروموزوم ها

جلسه دوم

موضوع آزمایش 1: مقایسه سلول جانوری و گیاهی ( مخاط دهان و بشره پیاز)

موضوع آزمایش2 : تعیین گروه خونی

موضوع آزمایش 3: مشاهده کوپ های آماده سلول های خون

موضوع آزمایش 4: مشاهده کوپ میکروسکوپی باکتری و اسلاید آن

موضوع آزمایش 5: مشاهده مولکول DNA

 جلسه سوم

 موضوع آزمایش 1: بررسی اثر نور و دما بر پدیده فتوسنتز در گیاه آبزی الودا

موضوع آزمایش 2: تشخیص وجود نشاسته به وسیله ید

موضوع آزمایش 3: بررسی تغییرات PH و دما بر پروتئین ها ( سفیده تخم مرغ )

موضوع آزمایش 4: مشاهده برش عرضی برگ

موضوع آزمایش 5: مشاهده کلروپلاست در برگ الودا یا خزه

  آزمایش های زیست شناسی (1) و آزمایشگاه سال دوم تجربی

جلسه اول

موضوع آزمایش 1: میکروب ها با ترشح آنزیم های خارج سلولی از مواد غذائی استفاده می کنند.

جلسه دوم

موضوع آزمایش 1: آشنایی با میکروسکوپ و طرز کار آن

موضوع آزمایش 2: مشاهده جلبک سبز رشته ای و تک سلولی آب راکد ؛ پارامسی ( واکوئل ضرباندار)

موضوع آزمایش 3: مشاهده ساختمان پر و تار عنکبوت

موضوع آزمایش 4: مشاهده رشته های سلولزی در پنبه

 جلسه سوم ( مشاهده سلول های گیاهی )

موضوع آزمایش 1: مشاهده بشره پیاز و پدیده پلامولیز در آن

موضوع آزمایش 2: مشاهده برگ الودا و کلروپلاست آن

موضوع آزمایش 3: مشاهده سلول های نگهبان روزنه

 جلسه چهارم

موضوع آزمایش 1: تدارک و مشاهده میکروسکوپی ماهیچه مخطط

موضوع آزمایش 2: تدارک و مشاهده میکروسکوپی استخوان متراکم

 جلسه پنجم ( ساختار ساقه تک لپه و دو لپه )

موضوع آزمایش 1: مشاهده برش عرضی ساقه تک لپه و دو لپه

موضوع آزمایش 2: مشاهده بافت های مختلف در  برش عرضی ساقه حسن یوسف و ساقه برگ بیدی

موضوع آزمایش 3: مشاهده بافت اسکلروئید در میوه گلابی

 جلسه ششم ( مشاهده انواع آوندهای چوبی)

موضوع آزمایش 1: برش طولی شاقه کرفس و حسن یوسف

موضوع آزمایش 2: برش عرضی ریشه

 جلسه هفتم

موضوع آزمایش 1: اندازه گیری ظرفیت حیاتی شش ها

موضوع آزمایش 2: تغییرات فشار و حجم در قفسه سینه

موضوع آزمایش 3: مقایسه مقدار دی اکسید کربن در هوای دم و بازدم

موضوع آزمایش 4: مشاهده کروموپلاست  ها در پارانشیم گوجه فرنگی

موضوع آزمایش 5: مشاهده آمیلوپلاستها در پارانشیم ساقه سیب زمینی  و بررسی انواع پلااست

 حلسه هشتم

موضوع آزمایش 1: تشریح قلب گوسفند

موضوع آزمایش 2: تهیه فیلم یا گسترش خون و تشخیص انواع گلبول ها

 جلسه نهم

موضوع آزمایش 1: مشاهده گردش خون ماهی

موضوع آزمایش 2: ساختن آشام سنج

موضوع آزمایش 3: تشریح کلیه گوسفند

موضوع آزمایش 4: مشاهده مولاژ ماهیچه و اسکلت

 آزمایش های زیست شناسی (2) و آزمایشگاه سال سوم تجربی

جلسه اول

موضوع آزمایش 1: تشریح مغز گوسفند یا گاو

  جلسه دوم

موضوع آزمایش 1: تشریح چشم گاو

موضوع آزمایش 2: تعیین حساسیت مناطق مختلف پوست

موضوع آزمایش  3: تعیین مناطق چشایی زبان

 جلسه سوم

موضوع آزمایش 1: استخراج DNA از عصاره پیاز

 جلسه چهارم

موضوع آزمایش : ساختن مدل برای میتوز و میوز

 جلسه پنجم

موضوع آزمایش 1: بررسی بخش های مختلف گل و انواع گل هاا

موضوع آزمایش 2: شناسایی ماکروسکوپی گیاهان تک لپه و دو لپه

 جلسه ششم

موضوع آزمایش 1: مخمر نان چگونه تولید مثل می کنند.

موضوع آزمایش 2: تشخیص اسپوروفیت و گامتوفیت خزه و سرخس

موضوع آزمایش 3: شناسایی مخروط نر و ماده کاج ؛ مشاهده رویان کاج به وسیله استریوسکوپ

 جلسه هفتم

موضوع آزمایش 1: مشاهده الگوهای رشد گیاهچه های تیره گندمیان

 جلسه هشتم

موضوع آزمایش 1: مشاهده مولاژ اندام های تولیدمثلی نر و ماده

موضوع آزمایش 2: مشاهده مولاژ مراحل رشد جنین

 سرفصل های آزمایشگاه زیست شناسی متوسطه

الف- حیطه مشاهده

این حیطه بر اساس مشاهده پوستر , مولاژ , اسلاید , میکروسکوپ و تشخیص بخش های مختلف نمونه مورد بررسی انجام می شود.

1-    تشخیص اندام های حسی ( چشم , گوش , بینی , زبان و پوست ) در انسان

2-    تشخیص میکروسکوپی چشم مرکب

3-    تشخیص دستگاههای مختلف بدن جانوران (ملخ, کرم خاکی, قورباغه, ماهی , کبوتر )

4-    تشخیص سلولهای خونی

5-    تشخیص ماهیچه های بدن انسان و اسکلت آدمی

6-     شناسایی گیاهان مختلف ( خزه , سرخس و کاج ) و اجزای آن

7-    تشخیص سلول های گیاهی و جانوری و اندامک های آنها

8-    تشخیص اجزای ماکروسکوپی برگ

9-    تشخیص ساختار خارجی باکتری ها و هاگ درونی آنها

10-                        تشخیص بافت های گیاهی و جانوری

11-                        تشخیص اجزای دستگاههای مختلف بدن انسان

 ب- حیطه مهارتهی ذهنی

این بخش شامل طراحی آزمایش یا نوعی مدل زیستی , ارائه یافته ها و نتایج , رسم نمودار , تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از آزمایش می باشد.

1-    طراحی مدلی برای معرفی اکوسیستم

2-    طراحی آزمایشی برای بررسی اثر میزان  نور و دما  بر شدت فتوسنتز - رسم نمودار

3-    طراحی آزمایشی برای بررسی اثر پوسته دانه برنج بر بیماری بری بری

4-    طراحی کلید شناسایی برای گیاهان و جانوران

5-    طراحی آزمایش در رابطه با نقش آنزیم های موجود در پودرهای شوینده

6-     طراحی دستگاهی برای تعیین ظرفیت ششی در انسان

7-    طراحی آزمایش در ارتباط با تولید قندهای ساده از کاغذ روزنامه

8-    طراحی آزمایش برای محاسبه نسبت مگس های چشم سفید به مگس های چشم قرمز

9-    تفسیر حلقه های سالیانه یک ساقه چوبی

10-                        تجزیه و تحلیل اثر دما بر جوانه زنی دانه

11-                        ارایه مدلی برای نشان دادن جهش های ساختاری کرومووزم  

12-                        طراحی آزماشی برای بررسی اثر آب و صابون بر میکروبهای محیطی دست

ج- حیطه فعالیت های عملی

این حیطه شامل تشریح اجزای مختلف بدن جانوران , مدل سازی و اجزای آزمایش های طراحی شده می باشد.

1-    شناخت اجزای مختلف میکروسکوپ و نحوه کار با میکروسکوپ

2-    طبقه بندی کروموزوم های موجود در یک سلول ( کاریوتیپ )

3-    شناسایی نشاسته در نمونه های مختلف گیاهی با استفاده از معرف

4-    شناسایی آنزیم آمیلاز در میکروبهای خاک

5-    تهیه برش های میکروسکوپی از اندام های ( ریشه , ساقه , و برگ ) گیاهی و رنگ آمیزی آنها

6-     تشریحاندام های مغز ؛ چشم ؛ کلیه ؛ شش و قلب گوسفند

7-    تعیین گروه خونی

8-    مشاهده گردش خون ماهی

9-    استخراج مولکول DNA    از سلول های پیاز

10-                        مدل سازی تقسیم میتوز و میوز

11-                        تشخیص ماکروسکوپی  گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای

12-                        بررسی اثر اتیلن در گیاهان

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ساعت 17:18  توسط  الهه فقیه   |